Doprava zdarma nad 1 500 Kč
Zákaznická podpora:info@kapola.cz

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve společnosti Kancelářské potřeby Lánský s.r.o.


I. Úvodní ustanovení


1. Těmito zásadami ochrany osobních údajů poskytuje společnost Kancelářské potřeby
Lánský s.r.o., se sídlem Hudcova 504/70a 62100 Brno, IČ 034 40 214 (dále jen
„Společnost“) svým zákazníkům, a případně dalším uživatelům (dále jen „zákazníci“)
webových stránek www.kapola.cz informace týkající se zpracování jejich
osobních údajů.


2. Zákazníkům jsou tímto poskytovány informace zejména o tom, jaké osobní údaje jsou
zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, jakým způsobem, a případně
informace o osobách, jimž mohou být osobní údaje předány. Zákazníkům jsou rovněž
poskytnuty informace o jejich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.


3. Společnost lze v případě jakéhokoli dotazu, žádosti či stížnosti kontaktovat na emailové
adreseinfo@kapola.cz nebo na tel. +420 777 778 559 . Případně lze
Společnost kontaktovat zasláním doporučeného dopisu na adresu jejího sídla.


4. Veškeré procesy týkající se zpracování osobních údajů Společností jsou prováděny
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v platném znění, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „GDPR“).


II. Jaké osobní údaje jsou Společností zpracovávány?


1. Společnost zpracovává pouze takové osobní údaje, které jí zákazníci výslovně
poskytnou v souvislosti s využíváním služeb Společnosti a další osobní údaje, které
Společnost získá v souvislosti s využíváním jejích služeb.


2. Společnost od zákazníků nebude vyžadovat jiné osobní údaje, než které jsou nezbytné
pro dosažení účelů zpracování dle čl. III těchto zásad.


3. Společnost prohlašuje, že nezpracovává osobní údaje osob mladších 16 let ve smyslu
čl. 8 GDPR.


4. Společnost zpracovává zejména následující osobní údaje:
- jméno a příjmení
- kontaktní adresa
- telefonní číslo
- e-mailová adresa
- platební údaje
- informace týkající se služeb poskytovaných Společností subjektu údajů
- IP adresa
- cookies
Společnost tímto prohlašuje, že záznamy z chování cookies souborů umístěných na
webových stránkách Společnosti zpracovává pouze v případě, že zákazník udělí
souhlas s ukládáním cookies.


III. Za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány?


1. Osobní údaje zákazníků jsou společností zpracovávány pro následující účely:
- za účelem poskytování služeb zákazníkům, tedy za účelem prodeje kancelářských
potřeb a souvisejícího zboží. Osobní údaje zákazníků jsou tak zpracovávány za
účelem uzavírání smluv se zákazníky a za účelem plnění těchto smluv, přičemž
uzavření a plnění smluv není bez poskytnutí osobních údajů možné. Právním
základem zpracování osobních údajů nezbytných pro uzavření nebo plnění
smlouvy je tedy nezbytnost pro splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
- za účelem zlepšování služeb poskytovaných Společností, provádění analýz,
prevence vzniku škod, a dále pro případ ochrany zájmů Společnosti, včetně
případného vymáhání oprávněných nároků Společnosti a ochrany jejích práv.
Právním základem tohoto zpracování osobních údajů jsou oprávněné zájmy
Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
- za účelem plnění právních povinností Společnosti, zejména, nikoli však výlučně,
s ohledem na povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti účetnictví a
daní. Právním důvodem tohoto zpracování je nezbytnost pro splnění právní
povinnosti Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
- za účelem přímého marketingu a propagace produktů Společnosti, přičemž pro
tyto účely jsou zpracovávány zejména jméno a příjmení, kontaktní adresa, emailová
adresa a telefonní číslo. Právním základem tohoto zpracování jsou
oprávněné zájmy Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Zákazník svým potvrzením o tom, že se seznámil s těmito zásadami zpracování
osobních údajů, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společností. V případě,
že zákazník nebude chtít, aby mu obchodní sdělení byla dále zasílána, může tuto
skutečnost sdělit Společnosti jednoduchým způsobem, a to zasláním e-mailu na
adresu info@kapola.cz, případně zasláním doporučeného dopisu na adresu
sídla Společnosti. Na základě takto projeveného nesouhlasu mu obchodní sdělení
nebudou dále zasílána.


IV. Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?


1. Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků pouze po dobu, která je nezbytná pro
dosažení účelů uvedených v čl. III. těchto zásad. Po dosažení účelu, pro který byly
osobní údaje zpracovávány, Společnost tyto osobní údaje vymaže.


2. Osobní údaje, které Společnost zpracovává za účelem splnění jejích právních
povinností, budou zpracovávány po dobu, kterou stanovuje zákon, případně po dobu,
která je nutná pro splnění těchto povinností.


V. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?


1. Zákazníci mají v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR v souvislosti se
zpracováním osobních údajů následující práva:
- právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou
zpracovávány, a případně právo na přístup k těmto osobním údajům a informacím
dle čl. 15 odst. 1 GDPR;
- právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů zákazníka dle čl. 15 odst. 3
GDPR;
- právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných
osobních údajů;
- právo na výmaz osobních údajů, a to za podmínek čl. 17 GDPR;
- právo na omezení zpracování v případech dle čl. 18 GDPR;
- právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce,
kterému byly osobní údaje původně poskytnuty, bránil, a to v případech dle čl. 20
GDPR; zákazník má právo, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem
správci druhému, je-li to technicky proveditelné;
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro zákazníka právní
účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, ledaže jsou splněny
podmínky čl. 22 odst. 2 GDPR.


2. Zákazníci mají právo podat stížnost u dozorového úřadu.


3. Zákazníci mají dále právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů, pokud
se jich toto porušení zabezpečení týká, a to v případě, že je pravděpodobné, že toto
porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
Společnost toto oznámení provede bez zbytečného odkladu. Společnost není povinna
oznámit zákazníkům porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je splněna alespoň
jedna z následujících podmínek:
- Společnost zavedla náležitá technická a organizační opatření a tato opatření byla
použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, a to
zejména taková opatření, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo
není oprávněn k nim mít přístup;
- Společnost přijala následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a
svobody zákazníků se již pravděpodobně neprojeví;
- oznámení by vyžadovalo nepřiměřené úsilí; v takovém případě musí být dotčení
zákazníci informováni stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení
nebo podobného opatření.


4. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu zákazníka, je zákazník
oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, přičemž tímto odvoláním není dotčena
zákonnost zpracování osobních údajů vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho
odvoláním. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat písemně, a to zasláním
odvolání v listinné podobě na adresu sídla firmy případně zasláním e-mailu na adresu
info@lansky-brno.cz


5. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů
Společnosti, má zákazník právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování.
Pokud Společnost neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které
převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon
nebo obhajobu právních nároků, Společnost dotčené osobní údaje nebude dále
zpracovávat. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a
zákazník využije svého práva vznést námitku proti zpracování, Společnost nebude
osobní údaje dále zpracovávat bez dalšího.


VI. Jak je zabezpečena ochrana osobních údajů?


1. Společnost přijala za účelem zajištění ochrany osobních údajů vhodná technická a
organizační opatření.


2. Osobní údaje jsou zpracovávány tak, aby nemohlo dojít k náhodnému či
protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému poskytnutí či zpřístupnění
osobních údajů.


3. K osobním údajům mají přístup pouze ti zaměstnanci Společnosti, kteří byli řádně
proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů, a kteří jsou vázáni povinností
mlčenlivosti.


VII. Komu mohou být osobní údaje předány?


1. Osobní údaje mohou být Společností předány externím zpracovatelům osobních údajů,
kterými jsou:
- externí účetní
- dopravce
- osoby zajišťující technický provoz služby
- advokátní kancelář


2. Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V Brně dne 25.5. 2018